Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
...
...
Zamknij
{{bladE}}
Czyść komunikaty
Rejestracja
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

Nie posiadam adresu email:
{{userForm.emailLoginKandydataLabel}}

{{emailLoginKandydataErrorLabel}}

Nie posiadam numeru PESEL:
PESEL:
Niepoprawny numer PESEL
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.
Posiadam udokumentowane pochodzenie polskie:
Posiadam Kartę Polaka:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Posiadam kartę pobytu:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Hasło:
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
Powtórz hasło:
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
Przepisz słowo wyświetlone na rysunku:
Chcę legitymację: tak nie
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Czy zdawałeś maturę w 2002 roku?:
Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Imię:
Posiadam drugie imię
drugie imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć: kobieta mężczyzna
Telefony kontaktowe: Pola dotyczące podania numeru telefonu są polami opcjonalnymi. W przypadku gdy kandydat nie posiada numeru telefonu prosimy o wpisanie w pole "Telefon" oraz "Telefon komórkowy" liczby "0". Pragniemy poinformować, że telefony ułatwiają szybki kontakt z kandydatem także w przypadku podania upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Telefon:
Telefon komórkowy:
Obywatelstwo:
Obywatelstwo:
Jestem cudzoziemcem
Jestem cudzoziemcem
Jeśli spełniasz któryś z warunków wymienionych poniżej, zaznacz go zasady rekrutowania cudzoziemców :


Wybierz ścieżkę:


Informacje o cudzoziemstwie
Zaznacz odpowiednią opcję:

Data osiedlenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Na podstawie:
Jako:
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
  • posiadacze ważnej Karty Polaka
Deklaracja

Bazus © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2019 |4.1.69.20150529_084014|